KUNSTARENA TORBJØRNSBU GRUVER

26. May 2018 - Bomuldsfabriken

Kunstarena Torbjørnsbu gruver er stengt i vinterhalvåret, men åpner igjen for publikum lørdag 8. mai 2021.
Anlegget består av et utstillingsrom i 3. etasje med utgang til gangbanen gjennom gruvene. I utstillingsrommet er gruvenes historie gjengitt i korte trekk i en tidslinje på veggen, denne utdypes nærmere i brosjyren «Kunstarena Torbjørnsbu gruver» og i lenken nederst på denne siden. Det er også en skjematisk fremstilling av hva som skjedde med jernmalmen etter at den ble hentet ut fra fjellet her, og noen historiske jernstøpte ovner som er utlånt fra Næs jernverk og Larvik museum. Utstillingen viser også kunst som tar utgangspunkt i det fjellet skjuler. Olaf Tønnesland Hodne lager smykker av steiner, krystaller og mineraler, mens keramikerne John Skognes, Irene Nordli, Linda Flø, Per B. Sundberg, Marte Johnslien, Torbjørn Kvasbø, Ann Beate Tempelhaug og Heidi Bjørgan representerer forskjellige måter å jobbe med leire og glasurer på. I tillegg viser vi skisser og diverse dokumentasjon til Bård Breiviks «Dyret»; den 12 meter lange stålskulpturen som henger ute i gruveveggen. Det er en egen sittekrok med bøker og brosjyrer om blant annet gruvedrift og landskapskunst.
Gangbanens utgang er 9 meter over bakken og strekker seg 152 meter gjennom det mektige dagbruddet. På det høyeste rager den 15,5 meter over bakken – eller det vil si; over et ca. 8 meter dypt lag med søppel som dekker den øvre bunnen av gruva. Gruvesjaktene fortsetter nemlig ned i dypet, og det skal være hulrom som kan romme hele det gamle rådhuset i Arendal gjemt under vannspeilet som dekker nedstigningen nå som gruvene ikke lenger lenses for vann! Fra det første platået går det en vindeltrapp i jern ned til «Hviteorm», et smalere dagbrudd med en veldig spesiell atmosfære. Innerst finner man en påbegynt stoll med myk bue fra fyrsettingen, og en 10-15 meter lang gruvegang som er åpen for publikum. Ta med lommelykt og du vil se hvordan det glitrer i forskjellige bergarter og mineraler når du lyser opp de mørke huleveggene!
Fortsetter man utover gangbroen, ser man fra det andre platået rett opp på Bård Breiviks 12 meter lange skulptur «Dyret». Det er sveiset sammen av 15 400 aluminiumsstenger og veier et halvt tonn! Herfra ser man også skulpturen «Mr. Walker» av Jan Håfström, som viser Fantomets alter ego på full fart over parkeringsplassen opp til gruvene. Fra det innerste platået ser man rett ned på Anders Gjennestads installasjon som langsomt har vokst inn i resten av vegetasjonen nede i gruven.
Torbjørnsbu gruver er lett gjenkjennelig på bergfestet i midten av dagbruddet. Gjennom det kommer også det mange meter tykke laget med søppel til syne. Kanskje det en gang i fremtiden kan fjernes, men frem til da ligger det det ser om et tidsvitne og forteller sin egen historie.

 

 

Prosjektet er finansiert av Kulturrådet, Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune og Bomuldsfabriken Kunsthall.

Katalogtekst

KUNSTARENA TORBJØRNSBU GRUVER

Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

KUNSTARENA TORBJØRNSBU GRUVER

 

Velkommen til Kunstarena Torbjørnsbu gruver! Torbjørnsbu gruver var gjennom flere århundre blant de viktigste jerngruvene i landet, men ble etter nedleggelse av driften glemt og brukt som avfallsdeponi. Med prosjektet Kunstarena Torbjørnsbu gruver ønsker Bomuldsfabriken Kunsthall å trekke dette mektige dagbruddet frem fra glemselen og etablere et nytt offentlig rom der publikum kan bevege seg i et kunst- og kulturlandskap. Vi ønsker å vise publikum hvordan eldre kultur- og industrihistorie kan kombineres med nye kunstneriske uttrykk, og på den måten være stedsdannende og gi en ny bevissthet om stedet, kunsten og kulturhistorien. Den første skulpturen, Dyret (1992) av Bård Breivik (1948-2016), er montert, og den vil i løpet av de neste årene få selskap av flere stedsbestemte verk.

Vårt formål er ikke å fortelle den ene, offisielle historien, men å trekke frem de mange små historiene som ligger gjemt og sammenvevet i verden rundt oss gjennom tidene.

 

Torbjørnsbu gruver er en del av det så kalte Arendalsfeltet; et geologisk belte som strekker seg fra Tvedestrandsfjorden til Fevik og er meget rikt på jernmalm. Det er registrert opp mot 400 gruver i området, men av disse er Torbjørnsbu det største og best bevarte dagbruddet.

Arendalsmalmen ble fort ettertraktet fordi den var spesielt ren og fri for forurensninger som f.eks. svovel, og den egnet seg derfor ikke bare til støypejern, men også til smijern. I tillegg var det store forekomster her, og det er beregnet at Arendalsgruvene i perioden fra ca. 1620 til ca. 1870 leverte to tredjedeler av all malm til de norske jernverkene. Jernmalmen tok ikke slutt, men driften opphørte etter hvert som jernverkene måtte gi opp for utenlandske konkurrenter.

 

Som en av hovedleverandørene av jernmalm i Norge fikk gruvedriften også en stor lokal betydning. I løpet av århundrene var det tre jernverk i området; Næs Jernverk, Egelands Verk og Froland Verk. Arendal ble likevel ingen bergverksby som Kongsberg og Røros. Arendal forble en råvareleverandør, og kanskje er derfor mye av den lokale gruvehistorien gått i glemmeboken. Det er anslått at det i 1765 var mellom 150–225 gruvearbeidere sysselsatt i Arendalsgruvene, men langt flere var involvert i gruvedriften. Bøndene som bodde innenfor et gruveverks sirkumferens (virkeområde) var forpliktet til å levere setteved til fyrsetting og stille med hest og kjerre til transport av malmen ned til skipene som skulle ta malmen videre. I 1770 var det registrert 35 malmskip bare i Arendal, så også skipsfarten tjente på gruvevirksomheten. Regner man gruvedriften og virksomhetene som var tilknyttet den, blir det anslått at det utgjorde ca. 3–400 årsverk rundt 1765. Noen hevder også at gruvevirksomheten var en av årsakene til at det tidlig utviklet seg en pengehusholdning rundt Arendal.

 

Det er vanskelig å finne noe nøyaktig årstall for når gruvedriften opphørte i Torbjørnsbu gruver, men etter at Fritzøe Jernverk ble nedlagt, har det antakelig bare vært sporadisk drift her frem til 1898. Da ble Arendals Bomuldsfabrik bygget og drevet som tekstilfabrikk til midten av 50-tallet. Etter det var det mange ulike bedrifter og aktiviteter her frem til kommunen kjøpte bygget og området rundt i 1992. Senest fra 1950–60 ble dagbruddet brukt som avfallsdeponi, og man kan fortsatt gjenkjenne bildeler, bensinpumper og annet fra forskjellige faser i forbrukerhistorien under gangbanen. Til sammen utgjør det et lag på ca. 7–8 meter gjennom det største dagbruddet! Da gruvedriften startet for 500 år siden er det anslått at et helt gårdsbruk brukte ca. 1 kg jern i året. Til sammenligning bruker vi i Norge nå rundt 400 kg i året per person!

 

JERN I AGDER

Allerede fra jernalderen ble det laget jern i Agder. Da utvant man jern av myrmalm ved å smelte den i en såkalt blestergrop, der en fikk opp temperaturen ved hjelp av en fotbelg. Etter hvert økte behovet for jern, og man fant nye måter å utvinne det på. Kunnskapen kom med bergverksfolk fra Tyskland og Sverige. Nøyaktig hvordan de på slutten av middelalderen fant frem til jernforekomstene som lå skjult i berg og grunn er det vanskelig å slå fast. De kan ha brukt kompass og sett hvordan det slo ut i nærheten av jernmalm, eller lest sporene i naturen rundt seg, som rustfarge i bekker og vann, og blåveis langs åskammer. Blåveisen trives nemlig veldig godt i kalkholdig jord, og der det er mye kalk, er det gjerne også mye jern.

 

OPPSTARTEN I BARBU

De første sporene etter gruvedrift her er nesten 450 år gamle. 25. mai 1574 fikk lensherren over Nedenes, Erik Munch, bevilling av danskekongen til å opprette ei jernhytte i Barbu. Denne skulle brukes til å smelte jernmalm, antakelig fra forekomstene på Steinsås og Torbjørnsbu. Det er lite skriftlig dokumentasjon bevart fra denne tiden, og man vet ikke med sikkerhet om Erik Munk fikk opprettet jernhytta. Erik Munk har fått rykte på seg for å ha vært en upopulær og kynisk forretningsmann. I 1585 ble han arrestert og satt i fengsel i Köbenhavn der han døde etter få år. Han var blant annet beskyldt for hor, fordi han fikk barn utenfor ekteskapet. Men denne lille Jens Munk, født i Barbu i 1579, klarte seg bra. Han ble en stor sjøfarer og et kjent navn i Canada, der han har fått blant annet øya Jens Munk Island oppkalt etter seg.

 

FRA JERNHYTTE TIL JERNVERK

Hvordan det gikk med jernhytta og driften i Barbu da Erik Munk ble arrestert er usikkert, men fra 1605 fikk Israel Doest fra Freiberg i Sachsen bevilling og samtykke fra Christian IV til å utnytte de store jernmalmforekomstene i Barbu. Jernhytta ble deretter drevet av mange skiftende krefter. Her fremstilte man smijern ved hjelp av rennherdsdrift. Etter hvert fikk man masovner (første dokumentert i Bærum i 1621) slik at man også kunne produsere støypejern, i Barbu er det dokumentert fra 1646. Barbu jernverk var i drift frem til 1660-årene, da det ble nedlagt. Muligens ble deler av utstyret overført til Baaseland verk i Holt, som i 1738 ble til Næs jernverk.

 

Når det gjelder gruvene, var det grunneier som ifølge loven hadde rett til å skjerpe (lete etter jernmalm) på sine eiendommer. Det var flere Arendalsborgere som engasjerte seg i gruvedrift, og Torbjørnsbu var mot slutten av 1600-tallet eid av toller Rasmus Christensen og medinteressenter i Arendal. De drev gruven og solgte malmen til de privilegerte jernverkseierne på Østlandet. Arendalsmalmen var svært ettertraktet, så ettertraktet at den ikke ble i lokalt eie lenge.

 

GREVEN I LARVIK

For i Larvik satt Ulrik Fredrik Gyldenløve; Norges stattholder og uekte sønn av danskekongen og halvbror til den neste kongen. Han kjøpte i 1670 Fritzøe jernverk og tilhørende jordegods, og året etter ble dette omgjort til grevskapet Laurvigen. Behovet for jernmalm til verket ble stort. På denne tiden var Arendalsgruvene kjent for sine store forekomster og gode kvalitet, og takket være sine gode kontakter oppover i systemet fikk han ved kongelig resolusjon av 1692 sikret seg retten til å kjøpe opp de av Arendalsgruvene som han ville ha. Han overtok dermed gruvene i Torbjørnsbu, Bråstad, Klodeborg og Lerestvedt. Pengene og makta befant seg i Larvik, og var representert i Arendal ved en gruvefullmektig som holdt til på Torbjørnsbu gård. Det meste av dokumentasjonen som er bevart fra de siste århundrene, er nettopp kommunikasjonen mellom fullmektigen og grevskapet.

 

KONG FREDRIK V – RIKENES HÅP

Greven hadde nære forbindelser til kongehuset i Köbenhavn, og solgte mange av de ferdige produktene dit. Man finner for eksempel fortsatt mange Fritzøeovner i gamle hus i Köbenhavn, og disse inneholder trolig jern fra Arendal. At gruvene var viktig for grevskapet, hersket det ingen tvil om. Da danskekongen Fredrik V i 1749 skulle komme på besøk til Larvik, ble det hentet tolv gruvearbeidere, stiger Reichelt fra Bråstad og fullmektig Henrich Connis fra Torbjørnsbu for å være med å ta imot ham. Alle gruvearbeiderne ble kledd opp i helt nye bergmannsdrakter og helt nytt arbeidsutstyr, og da kongen ankom Larvik, gikk gruvearbeiderne fra Arendal nesten fremst i opptoget, bak smedene (som hadde høyest status) og andre fra Fritzøe-verket. For arbeiderne må det ha vært som å komme til en annen verden; det ble ikke spart på noe til kongen skulle komme. Til festen hadde grevskapet etter sigende satt opp en innendørs «vinspring», en slags fontene som det rant vin ut av.

 

PENGESTRID OG OPPRØR

At slik en livsførsel ikke er billig, er det vel ingen tvil om, og greven prioriterte nok ikke alltid å sende nok penger tilbake til gruvedriften i Arendal. Da var det fullmektig Henrich Connis, grevskapets representant ved Torbjørnsbu gård, som måtte ta støyten og fordele midlene etter beste evne. I 1767 fikk bøndene i Moland nok av den stadig manglende betalingen, og de leverte inn et klagebrev myntet på greven der de gjorde det klart at de ikke ville levere mer ved eller kjøre malm før de hadde fått betalt for jobben som allerede var gjort. Som fullmektig måtte Connis prøve å holde seg inne med begge parter, men han gikk likevel langt i å uttrykke at bøndene hadde retten på sin side da han skulle formidle deres klage (lamentation) i et brev til Larvik: «… hvilken deres lamentation og kiæremaal enhver maae tilstaae, ei at skee uden med skiæll og paa grund af sandhed». Connis skrev ved en anledning at det var snakk om totalt 950 riksdaler greven skyldt bøndene (tilsvarende ca. 10-20 årsverk). Larvik sendte da 400 riksdaler, og disse måtte Connis fordele taktisk mellom de hissige molandsbøndene og andre som ventet på lønnen sin. Connis klarte å roe gemyttene, og det meste fortsatt som før, med en evig kamp om penger.

 

FRA MALM TIL OVN

Det var mange involvert i prosessen fra malmen ble hentet ut av gruvene til den ankom jernverket, og det foregikk noenlunde likt ved alle gruvene: Først ble fjellet varmet opp ved hjelp av fyrsetting (vedfyring), så ble det hakket løs for hånd med hammer og meisel. Etter hvert tok man også i bruk krutt, spesielt i Torbjørnsbu gruver, men første antatte bruk av svartkrutt i Norge er datert til 1655 i Lilledal kobbergruve i Sunnhordaland, så trolig ble det tatt i bruk senere her. I dagen ble malmen skeidet (håndsortert) før den ble transport til jernverket. Bøndene i området rundt gruvene ble pålagt å levere ved til fyrsettingen, og de måtte også stille med hest og kjerre for å transportere malmen ned til nærmeste havn (for eksempel Malmbrygga i sentrum), der den ble lastet om bord på malmskutene og sendt til Larvik. Fremme ved jernverket ble malmen knust og sammen med trekull varmet opp i åpne ovner. Hensikten var å rense ut flyktige bestanddeler fra malmen, og prosessen kalles rosting. Deretter ble malmen blandet med trekull og fylt i den store masovnen. I bunnen av masovnen ble det ca. 1500 grader, og råjernet sank til bunnen, der det kunne tappes ut og brukes til støyping. Jern som skulle brukes til smiing, måtte først bearbeides så det skulle være mindre sprøtt.

 

DAGBRUDDENE I TORBJØRNSBU

Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan gruvene i Torbjørnsbu ble utvunnet fra slutten av 1500-tallet og fremover, men det var tre gruver i Torbjørnsbu: «Torbjørnsbu store gruve», «Torbjørnsbu vestre skjerp» og «Hvidormen». Den store gruva ble etter hvert så bred at den ikke kunne avstives, og senest fra midten av 1700-tallet ble den drevet hovedsakelig som dagbrudd med noen dypere sjakter under jorden. De geologiske strukturene i Arendalsområdet går parallelt med kysten, men heller bratt mot syd i en vinkel på rundt 70 grader. Mye kan tyde på at forekomsten av jernmalm var spesielt stor og bred i Torbjørnsbu. I løpet av sin reise gjennom Skandinavia i 1806-07 var den tyske mineralogen J.F.L. Hausmann innom Arendal, og i sin reiseskildring Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806 und 1807 skildret han Torbjørnsbu gruver slik:

«På den samme veien som fører til Barbu kommer man også til Torbjørnsbu gruve, dersom man ikke tar til siden men fortsetter i nordgående retning. Den ligger i nesten samme avstand til byen, i henget på en høyde. Den drives bare som dagbrudd, men de enorme massene av jernholdig stein som her blottlegges er litt av et majestetisk syn for øyet! Det er den mektigste og mest omfattende av alle forekomstene i hele Arendalsområdet. De temmelig regelmessig ordnede strossebruddene var mellom åtte og ti laktere brede og enda så man ikke enden på forekomsten. Tvers over disse bruddene er det blitt stående en mektig bue av mindre rik magnetjernstein (magnetitt) som er et imponerende syn når man fra dypet ser opp gjennom den svarte hvelvingen dekorert med slyngende busker og ser de bakenforliggende, solbelyste dagbruddene, eller fra disse ser ned i den mørke krypten.»

 

SKADER OG ULYKKER

Det finnes ikke noen statistikk over hvor mange som ble skadet eller omkom i gruvene på Torbjørnsbu opp igjennom tidene, men i 1769 rapporterte fullmektig Connis om en alvorlig ulykke til oberinspektøren for grevskapet – Friderich Ludvig Fabricius. En kruttladning gikk av for tidlig, og hovedmannen Ole Larsen Sandkleven ble slått flere meter tilbake i eksplosjonen. Det gikk hardt ut over øyne hans og legen måtte klippe av ham to fingre for å unngå infeksjon. Det sto ikke noe helsevesen klart til å ta seg av folk på den tiden, men i sitt brev til Larvik ba fullmektig Connis om et lite bidrag til hovedmann Sandkleven, slik at han kunne få betalt sin legeregning og overleve til han kunne gjenoppta sitt arbeid ved gruven.

 

KONGELIG SALUTT

Det var mange utenlandske mineraloger og bergfolk innom Arendal, og det kom også et og annet adelig og kongelig besøk. Ved inngangen til Torbjørnsbu gruver er det blant annet et monogram fra 1793 som antakelig er tilegnet grev Frederik Ahlefeldt-Laurvig, uten at man vet det sikkert. Men 18. august 1813 ankom prins Christian Frederik (som ble utropt til Norges konge på Eidsvoll i 1814 og som ville forhindre at Norge kom på svenskenes hender) Arendal, og dagen etter ble han vist Torbjørnsbu gruver. Den daværende sjefen for Fritzøes Arendalsgruver, gesvorener Michelsen, stelte i stand en skikkelig salutt og sprengte en ny mine til ære for prinsen og hans følge.

 

Da jernverkene Fritzøe og Frolands Verk ble nedlagt i 1860-årene, stanset gruvedriften i Torbjørnsbu. Ifølge enkelte kilder ble gruvene holdt vedlike inntil 1876 av to fastlønte gruvearbeidere som førte tilsyn med lenseutstyret, men det er lite dokumentasjon på hva som fulgte. Hva man imidlertid vet sikkert, er at Barbu i 1900 igjen ble et viktig lokalt arnested; her ble det første elektrisitetsverket opprettet, og sørget for lys til byens gater og hus. På samme måte ønsker vi nå med Kunstarena Torbjørnsbu gruver å trekke gruvehistorien frem i lyset.

 

PROSJEKTETS START OG GJENNOMFØRING

I 1992 kjøpte Arendal kommune fabrikkbygningen og eiendommen, og man utredet tidlig muligheten for å lage en kulturpark her. Drange & Aanensen Arkitektkontor AS laget skisseutkastet Langsæ Kulturpark for utnyttelse av hele området, også et stort amfi med glasstak og scene for teater og konserter, men dette ble aldri videreført. Etter en idé fra Bomuldsfabriken Kunsthall om å bruke gruvene som en arena for samtidskunst engasjerte kommunen Asplan Viak til å utrede dette i samarbeid med oss. I den forbindelse ble det tatt jord- og vannprøver fra grunnen, i disse ble det ikke påvist kjente miljøgifter. Planen konkluderte med ferdsel på bakkenivå, noe som ville ha ført til store utgifter til fjellsikring. Bomuldsfabriken gikk videre med ideen om en trasé i høyden. Slik kunne området utnyttes visuelt, uten inngrep og høye sikringskostnader, samtidig som man fikk kontroll på ferdselen i gruvene. Vi engasjerte Rintala Eggertsson Arkitekter til å gjennomføre et forprosjekt som resulterte i ideen om gangbro fra tredje etasje og universelt utformede gangbaner gjennom hele gruveanlegget. Denne ideen ble senere lagt til grunn for detaljutformingen av prosjektet i en noe forminsket utgave. Etter observasjoner av isdannelse og fjellets beskaffenhet, runder med søknader og bearbeidelse av trasévalg, engasjerte vi arkitekten Jonas Major til å tegne den endelige gangbanen. Ingeniørfirmaet STÆRK & CO ble engasjert som tekniske rådgivere og HAG Anlegg fikk oppdraget som utførende entreprenør. Gangveien ble ferdigstilt høsten 2017 og siste del, trappekonstruksjonen og broen i eik fra Froland, ble utført av BØYLESTAD MOEN AS våren 2018.

 

TAKK TIL

Det er mange som har bidratt i denne prosessen. Vi vil takke arkitekt Jonas Major/STUDIO MAJOR, STÆRK & CO og HAG Anlegg og deres underleverandører. Prosjektleder Rune Halvorsen i Arendal Eiendom KF, rådmann Harald Danielsen for støtte og tro på prosjektet og Sami Rintala/RINTALA EGGERTSSON ARKITEKTER for forprosjektet. Videre en stor takk til Kulturrådet for økonomisk støtte til forprosjekt og hovedprosjekt, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune for tilskudd og Kulturdepartementet for støtte og tilskudd til driften. Sammen med Bomuldsfabrikens egenandel har dette latt seg gjennomføre. Takk til Næs Jernverksmuseum for utlån av gjenstander, godt samarbeid og historisk bistand og til Larvik Museum for lån av jernplater. En stor takk til alle andre som har bidratt. Nå fortsetter arbeidet med kunstprosjektene.

 

Idé, ledelse og kurator Harald Solberg

 

 

 

Les mer +

Design og utvikling: Innoventi