Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

Line Bergseth: 29. jun.–06. okt. - Bomuldsfabriken Kunsthall

Line Bergseth
Granuleringer
29.06.24–06.10.24
Bomuldsfabriken Kunsthall, 3. etasje

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

English info

Line Bergseths (f. 1965) kunstneriske praksis spenner over ulike medier som maleri, installasjon og foto. Siden 1990-tallet har Bergseth arbeidet med planter som tema. Hennes dype interesse for naturen fikk henne til å flytte fra storbyen og tilbake til nabolaget som betydde så mye for henne da hun vokste opp. I en tidligere landhandel i Bjørkebekk, på grensen mellom Sverige og Norge, arbeider hun med oljemalerier og akvareller. I Line Bergseths separatutstilling – Granuleringer – ser vi malerier med akvarell, løsrevet fra kontroll, legger til rette for de kjemiske prosessene som oppstår i møtet mellom pigmentene og vannet på papiret.

Bergseth har sin utdannelse fra Statens Kunstakademi (KHIO), Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), Det Kongelige Danske Kunstakademi, København og Høgskolen i Østfold, Halden. Arbeidene hennes er representert i ulike samlinger i Sverige og Norge, blant annet Moderna Museet, Norsk Hydro og Nordiska Akvarellmuseet.

Granuleringer av Ingun Bøhn

Väkstriket täcker hele jordens yta,
bereder våra sinnen en ofantlig njutning
och gör sommaren ljuvlig

Med dette poetiske sitatet av botanikeren Carl von Linné kan man slå an tonen for Line Bergseths arbeider. «Naturen har alltid vært menneskets referanseramme. Dette gjelder i særdeleshet bildekunsten; et hvert bilde – hvor enn abstrakt minimalistisk eller konseptuelt det måtte være – må forholde seg til den verden som omgir det – til naturen. Derfor er naturen viktig for kunsten. Og omvendt er kunsten viktig for at mennesket overhode kan se natur – erkjenne dens betydning og verdi.» Disse linjene står skrevet i katalogen til utstillingen, Blomster og verdenssyn, som ble vist i Statens museum for kunst i København, 2013.

Line Bergseth er en av dem, en kunstner som hengir seg til botanikken. En blomsterverden, som hun selvsagt ikke er alene om å dyrke. Hun står i en lang og omfangsrik tradisjon. Avbildning av blomster og planter har eksistert like lenge som bildekunsten selv.

Formelen for organisk vekst, finner man i den dekorative akantusranken, som er blitt brukt som ornamentalt motiv – på antikke søyler ved Middelhavet og som forelegg for norsk rosemaling. I Botticelli sitt berømte maleri Primavera fra 1470-tallet, kan vi finne flere hundre blomster og planter, som kan identifiseres; en eventyrlig vakker, vårlig allegori. De flamske malerne på 1600-tallet ble meget ettertraktet for sine forførende stilleben, fylt til randen av svulmede roser. Den første norske floraen, Flora Norvegica, et pionerverk av biskop Johan Ernst Gunnerus, ble trykket i 1766.

– Et megasprang er det, inn i det tyvende århundrets modernisme – til kunstneren Paul Klee – som laget utallige bilder fra sin «magiske» hage. Han gikk helt annerledes til verks, hans verden er eksotisk, fabulerende og leken.

Line Bergseth har vært en flittig utstiller. Blomster har dominert eller vært enerådende som motiv. Hun har tidligere laget en serie kalt Arctic Flora, fra Ny Ålesund. En rekke iakttagelser av planter i akvarell fra det harde klimaet på Svalbard. Planter, som er både robuste og ømtålige, og som overlever i arktiske omgivelser. Disse akvarellene er treffsikre, men myke i utførelsen. Man ser så og si kunstnerens innlevelse i forhold til vekstenes sårbarhet, sammen med den tilstedeværelse og konsentrasjon, som akvarell krever. Et lite natureventyr fra Polare strøk. – Det er noen “lysår” til Georgia O’Keffe sine sensuelle kjempeblomster eller Anselm Kiefer sine monumentale naturinstallasjoner, men Line Bergseth sine små akvareller viser det helt intime nærværende livet. «Å omsette natur, blomster og planter til bilder, er en tolkningsprosess, så som det også er en tolkningsprosess å se natur i bilder.»

Historiens første botaniske gjengivelser var viktige nok, de skulle registrere og vise medisinplanter og fortelle om deres bruk. En misvisende illustrasjon kunne få fatale følger! Mange planter ble importert til Europa på den tiden da vitenskapelige ekspedisjoner seilte på alle hav – alltid med en botanisk tegner ombord. Georg Ehret var Carl von Linné sin foretrukne illustratør og helt avgjørende for hans vitenskapelige arbeide. Linné var så begeistret for disse blomsterbildene at han tapetserte soverommet sitt med dem. Han sovnet i sin egen blomstereng, så og si.

Måten man gjengir naturen på har naturligvis tilknytning til historien, til den kulturen og tidsbildet man lever i. Redouté og hans flamske malerkolleger – deres bugnende fruktfat og buketter representerte barokkens idealer. Botanisk korrekte tegninger var viktige på 1700-tallet, et vesentlig bidrag i opplysningstidens ånd. Derfra kan vi følge naturgjengivelser gjennom alle kunsthistoriens «ismer» frem til i dag.

Line Bergseth har, som mange malere, begynt med det intime studiet av enkelte planter. Hun har tidligere eksperimentert med å overføre pressede kronblader til lerret, og på den måten oppnådd en skjør kvalitet og virkning som kan minne om akvarell. Det er nærliggende å forstå de utstilte bildene som vises her på Bomuldsfabriken, som en utvikling fra dette stadiet. Kunstneren lar det naturalistiske bildet utvikles og oppløses mot det abstrakte, så akvarellens særegenhet, vann og pigment – pluss tilfeldighetene som oppstår – fullstendig dominere et minimalistisk uttrykk.

Ingun Bøhn

Kilder: Carl von Linné, Om undran inför naturen, Bokförlaget, Natur och Kultur, 2005. Øvrige sitater er fra artikkel i katalogen til utstillingen: Blomster og Verdenssyn, av Eva de la Fuente Pedersen og Hanne Kolind Poulsen, Statens Museum for Kunst, København, 2013.

English

Line Bergseth’s (b. 1965) artistic practice spans various media such as painting, installation and photography. Since the 1990s, Bergseth has worked with plants as a theme. Her deep interest in nature led her to move from the big city and back to the neighborhood that meant so much to her growing up. In a former general store in Bjørkebekk, on the border between Sweden and Norway, she works with oil paintings and watercolours. In Line Bergseth’s solo exhibition – Granulations – we see paintings with watercolour, detached from control, facilitate the chemical processes that occur in the meeting between the pigments and the water on the paper.

Bergseth has her education from the Norwegian Academy of Fine Arts (KHIO), the Norwegian School of Handicrafts and Art Industry (SHKS), the Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen and Østfold University College, Halden. Her work is represented in various collections in Sweden and Norway, including Moderna Museet, Norsk Hydro and Nordiska Akvarellmuseet.

Granulations by Ingun Bøhn

The vegetation covers the entire surface of the earth,
prepares our minds an immense pleasure
and make the summer lovely

With this poetic quote from the botanist Carl von Linné, one can set the tone for Line Bergseth’s work. “Nature has always been man’s frame of reference. This applies in particular to the visual arts; every image – however abstractly minimalistic or conceptual it may be – must relate to the world that surrounds it – to nature. That is why nature is important to art. And conversely, art is important so that man can see nature at all – recognize its meaning and value.” These lines are written in the catalog for the exhibition, Flowers and world views, which was shown in the Norwegian State Museum of Art in Copenhagen, 2013.

Line Bergseth is one of them, an artist who devotes herself to botany. A world of flowers, which she is of course not the only one to cultivate. She stands in a long and comprehensive tradition. Depiction of flowers and plants has existed as long as visual art itself.

The formula for organic growth can be found in the decorative acanthus vine, which has been used as an ornamental motif – on antique columns by the Mediterranean and as a template for Norwegian rose painting. In Botticelli’s famous painting Primavera from the 1470s, we can find several hundred flowers and plants, which can be identified: a fabulously beautiful, springtime allegory. The Flemish painters of the 17th century were highly sought after for their seductive still life, filled to the brim with swollen roses. The first Norwegian flora, Flora Norvegica, a pioneering work by Bishop Johan Ernst Gunnerus, was printed in 1766. – It is a mega-leap, into twentieth-century modernism – for the artist Paul Klee – who made countless pictures from his “magical” garden. He went about things completely differently, his world is exotic, fabulous and playful.

Line Bergseth has been a diligent exhibitor. Flowers have dominated or been dominant as a motif. She has previously created a series called Arctic Flora, from Ny Ålesund. A series of observations of plants in watercolor from the harsh climate of Svalbard. Plants, which are both robust and delicate, and which survive in arctic environments. These watercolors are accurate, but soft in execution. You can almost see the artist’s empathy in relation to the vulnerability of the growth, together with the presence and concentration that watercolor requires. A little nature adventure from the Polar regions. – It is some “light years” to Georgia O’Keffe’s sensual giant flowers or Anselm Kiefer’s monumental nature installations, but Line Bergseth’s small watercolors show the completely intimate present life. “Translating nature, flowers and plants into pictures is an interpretive process, just as it is also an interpretive process to see nature in pictures.”

History’s first botanical reproductions were important enough, they were supposed to record and show medicinal plants and their use. A misleading illustration could have fatal consequences! Many plants were imported to Europe at the time when scientific expeditions sailed on all seas – always with a botanical draftsman on board. Georg Ehret was Carl von Linné’s preferred illustrator and crucial for his scientific work. Linné was so excited by these flower images that he wallpapered his bedroom with them. He fell asleep in his own flower meadow, so to speak.

The way in which you reproduce nature is naturally connected to history, to the culture and the time frame you live in. Redouté and his Flemish painter colleagues – their abundant fruit trays and bouquets represented the ideals of the Baroque. Botanically correct drawings were important in the 18th century, a significant contribution in the spirit of the Enlightenment. From there we can follow nature reproductions through all the “isms” of art history up to the present day.

Like many painters, Line Bergseth has begun with the intimate study of individual plants. She has previously experimented with transferring pressed petals to canvas, and in that way achieved a fragile quality and effect reminiscent of watercolor. It is obvious to understand the exhibited images shown here at Bomuldsfabriken, as a development from this stage. The artist allows the naturalistic image to develop and dissolve towards the abstract, so that the watercolor’s distinctiveness, water and pigment – plus the coincidences that arise – completely dominate a minimalist expression.

Ingun Bøhn

Sources: Carl von Linné, Om undran fær naturen, Bokförlaget, Natur och Kultur, 2005. Other quotes are from an article in the catalog for the exhibition: Flowers and Worldviews, by Eva de la Fuente Pedersen and Hanne Kolind Poulsen, Statens Museum for Kunst, Copenhagen, 2013.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks