Kunstnerstipend

 

 

Aust-Agder fylkeskommune har etablert et arbeidsstipend for kunstnere innen billedkunst, kunsthåndverk og tilgrensende kunstuttrykk innen visuell kunst.

 

Formålet med arbeidsstipendet er å bidra til kunstnerisk utvikling, kunstnerisk nyskaping og økt kunstnerisk mangfold i Aust-Agder. Ved å gi en kunstner/kunstnergruppe anledning til kunstnerisk virke i ett år, vil en få tilført ny kunstnerisk kompetanse som vil komme Aust-Agders befolkning til gode.

 

Arbeidsstipendet utdeles inntil én gang per år. Det skal bidra til å dekke den aktuelle kunstners/kunstnergruppes kostnader til kunstnerisk virke i stipendperioden.

 

Stipendet kunngjøres med søknadsfrist 1. november årlig.

 

Søker/e bør fortrinnsvis være bosatt og ha sitt virke i Aust-Agder. Det kan gjøres unntak fra dette, men det forutsettes da at kunstprosjektet har tilknytning til fylket eller skal realiseres i fylket.

 

Søker/e må kunne dokumentere kunstnerisk kompetanse som utdanning, utstilingsaktivitet og annen kunstnerisk aktivitet.

 

Søker/e med fast inntekt prioriteres normalt ikke. Unntak fra dette er statlig garantiinntekt og liknende. Søker/e plikter å oppgi eventuelle andre stipend som er mottatt, eller som det er søkt om til samme formål.

 

Stipendet tildeles av fylkesrådmannen, etter innstilling fra en fagkomité bestående av kultursjefen i fylkeskommunen, direktør for Sørlandets kunstmuseum og direktør ved Bomuldsfabriken kunsthall. Tildeling er endelig og kan ikke ankes av søkerne.

 

Det er en forutsetning at det foreligger et kunstnerisk produkt når stipendperioden avsluttes. I de tilfeller det er naturlig, avholdes utstilling der arbeidene fra perioden vises. Arbeidet må være påbegynt senest innen ½ år etter tildelingen, ellers trekkes stipendet tilbake.

 

Stipendmidler som ikke nyttes innen fristen, eller som uten forutgående godkjenning brukes til annet enn omsøkt prosjekt, kan kreves tilbakebetalt.

 

Kunstner/e som mottar arbeidsstipend skal ved avslutning av stipendperioden avlegge rapport fra perioden. Rapporten skal inneholde beskrivelse av prosjektets formål, beskrivelse av hvordan prosjektet ble gjennomført, gjengivelse av informasjon som ble samlet inn og en konklusjon. Stipendrapporten skal være tilgjengelig for offentligheten.

 

Søknadsfristen for 2019 er 01.11.

 

Søknad merkes ”Aust – Agderstipendet” og sendes til Bomuldsfabriken Kunsthall, Postboks 1898, 4858 Arendal.

 

 

Design og utvikling: Innoventi